RODO

                         RODO-KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 r.

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest El-Żak Sp. z o.o. ul.Wyczółki 92 02-820 Warszawa NIP 9512444816, REGON 368227974, KRS 0000692064 , zwany dalejAdministratorem.

2.Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.Wyczółki 92, 02-820 Warszawa lub poczta elektroniczna e-mail: bzakowska@elzak.eu. Inspektor Ochrony Danych w El-Żak Sp. z o.o. nie został wyznaczony.

3.Zależy nam na tym, by przetwarzać Państwa dane osobowe w kilku celach:zawierania i realizacji łączącej nas umowy, sprzedaży towaru w sklepach stacjonarnych i elektronicznych oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez  nas usług, w tym w szczególności usługi elektryczne, dostawa zakupionego towaru, realizacji obowiązków
El-Żak Sp. z o.o. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych.

4.Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Art.6 ust.1 lit. b- ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dotycząca przetwarzania danych w stopniu niezbędnym do realizacji umowy.

5.Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali także na podstawie uzasadnionego interesu, w oparciu o art. 6 ust. lit F RODO, polegającego na zachowaniu dowodów wykonania umowy przez czas niezbędny do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, po którego upływie dane zostaną usunięte.Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają także na wzajemnych operacjach handlowych, koordynacji działań handlowych, marketingowych, szkoleniowych, oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz wiedzy w przedmiocie prowadzonej działalności.

6.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie.

7.Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim trzymał w celu realizacji dostawy towaru/wykonania usługi oraz w jakim sa one udostępniane przez źródła publiczne, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

8.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa w szczególności:Policja, Prokurator.

9.Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10.Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

11.W związku z przetwarzaniem Pani/Panu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
-żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
-żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
-żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
-wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399